Säännöt

1 §                 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen sotahistorian komissio – Krigshistoriska komissionen i Finland ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistys on Kansainvälisen sotahistorian komission (Commission Internationale d`Histoire Militaire, lyhennettynä C.I.H.M) jäsen.

2 §                 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista sotilas- ja sotahistorian tutkimusta, sen saattamista kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen sekä alan kansainvälistä yhteistyötä.

Yhdistys toimii yhteistyössä Kansainvälisen sotahistorian komission, alan kansallisten komissioiden tai vastaavien elimien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen, erityisesti Sotahistoriallinen Seura ry. – Krigshistoriska Samfundet r.f.n kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu edellisessä momentissa mainittujen kansainvälisten ja kansallisten yhteisöjen järjestämiin sotahistoriaan liittyviin kokouksiin, osallistuu alan julkaisutoimintaan sekä järjestää itse tai yhteistyössä alan muiden yhteisöjen kanssa kansainvälisiä tai kansallisia sotahistorian tutkijoiden ja harrastajien kokouksia.

Mahdollisuuksien mukaan yhdistys tukee aineellisesti ja henkisesti alan tutkijoita ja yhteisöjä.

Toimintansa yhdistys pyrkii rahoittamaan apurahoin. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3 §                 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistys voi kutsua Suomen kansalaisen, joka yhdistyksen edustaman alan tutkijana tai harrastajana tunnetusti on kiinnostunut yhdistyksen edustamien pyrkimysten toteuttamisesta.

Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka voivat olla myös oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäsenet kutsuu hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi sen tarkoitusperien toteuttamisessa ansioituneen henkilön.

Jäsenelle on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti toiminut jäsen ja sellainen varsinainen jäsen, joka ei osallistu yhdistyksen toimintaan.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävistä jäsenmaksuista päättää vuosikokous.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Varsinaiselta ja kannattajajäseneltä perittävät jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia.

4 §                 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallitusten jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa hallituksen jäsenistä vaatii kokoontumista.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §                 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai talousasioissa rahastonhoitajan kanssa.

6 §                 TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §                 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle kirjallisena viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 §                 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenelle yksi (1) ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenellä ei ole äänivaltaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §                 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                     kokouksen avaus

2                    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi                                         ääntenlaskijaa

3                    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4                    hyväksytään kokouksen työjärjestys

5                    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6                    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle                         ja muille tilivelvollisille

7                    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8                    valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9                    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10                   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §               SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä sen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.